Kentleşmeye Küresel Bir Bakış
 
Karabük Kent Konseyi ve 2023 Karabük Vizyonu Adlı Bildiri
 
 
Diğer Duyurular
 
 
 
Kent Konseyi ve Sorumluluk
Kent Konseyleri İşbirliği Yapacak
Kent konseylerinden Birlikte Hareket Kararı
Kent Konseyleri Şehrin Kalkınmasında Önemli Etkendir
Geleceğimize Katkı Sağlanacak
Diğer Basın Haberleri
 
 
 
2023'e Mektup
Geçmiş Sayılar
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 11
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 10
 
 
 
Karabük'te yaşamaktan mutlu musunuz?

Evet (649 kişi oy verdi)
Hayır (520 kişi oy verdi)
Kararsızım (145 kişi oy verdi)

Eski Anketler
 
 
 
 
KARABÜK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Madde 1. Tanım
Karabük Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, mevcut yapılı çevrenin niteliğinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve çevreye duyarlı kentsel mekânların oluşturulması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, demokratik ve bağımsız kuruluştur.

MADDE 2- Amaç
Karabük Kent Konseyinin amacı; Cumhuriyetimizin sanayi kenti Karabük’ e hemşerilik bilinciyle sahip çıkmak, Karabük Belediyesinin ve merkezi yönetimlerin karar alma süreçlerine, çalışmalarına, yerel aktörler ile işbirliğine ve “eşit ortaklıklara açık, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile geniş kesimlerin katılımını sağlamak, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Karabük’ü ayrımsız tüm yaşayanları ile birlikte yönetmek, “çağdaş, katılımcı, örgütlü, yaşam standardı yüksek, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile sanayisini sürdürülebilir biçimde geliştirmiş, rekabet gücü olan, doğal ve kültür mirasını turizm ve eğitim ile dünyaya sunan, Karabük” vizyonunun gerçekleşmesi için yaratılan sosyal uzlaşı ortamında ortak akıl etrafında birleşerek yaşanabilir sağlıklı kent halini geliştirerek sürdürebilmek, kentlilik bilincini ve kent kültürünü koruyarak devam ettirmektir.

MADDE 3- Kapsam
Bu Yönerge Karabük Kent Konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 4- Yasal Dayanak
Bu yönerge 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine ve 8 Ekim 2006 gün ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 5- Tanımlar
Bu Yönergenin Uygulanmasında
A-Belediye: Karabük Belediyesini
B-Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
C-Yürütme Kurulu: Karabük kent konseyi genel kurulunca seçilen üyelerden oluşan kurulu,
D-Meclisler ve Çalışma Grupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
E-Yönetişim: Saydamlılık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

MADDE 6 – Kent Konseyi
Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, mevcut yapılı çevrenin niteliğinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve çevreye duyarlı kentsel mekanların oluşturulması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda her türlü yardımı ve desteği sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.

MADDE 7- Delegeliğin başlaması
Kurumlardan gelen Konsey delegelerinin delegelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın Yürütme Kuruluna sunulmasıyla başlar.

MADDE 8 - Delegeliğin bitimi
Kent Konseyi Delegeliği; Bir Konsey delegesinin istifa etmesi ve bunu Yürütme Kuruluna iletmesi durumunda hemen biter. Belediye başkanı, muhtarlar için ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda Konsey delegelikleri kendiliğinden düşer. Ayrıca Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini takiben üç kez özürsüz katılmayan delegenin delegeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde delegeliği düşmüş delege, Kent Konseyi toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez ve kurumu da aynı kişi için bir yıldan önce yeniden delegelik başvurusunda bulunamaz.

MADDE 9- Karabük Kent Konseyi’nin Görevleri
A - Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
B -Yerel yönetimlerde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerini içeren yönetim anlayışının yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak,
C -Kent ile ilgili temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama, izleme ve karar alma süreçlerinde en geniş kitleyi katarak, tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
D -Kentin sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, sahip çıkmak ve geliştirmek, çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetimlere iletmek ve uygulamasını takip etmek,
E -Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın ve projelerin Kent Konseyinde hazırlanması, tartışılması sonucu yerel yönetime ileterek, uygulanmasını sağlamak,
F -Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
G -Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı, yoksulluğu giderici vb. Kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı Kent toplantıları düzenlemek ve bu konuda oluşan programlara katkı vermek, desteklemek,
H -Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere ilgili Yerel Yönetimlere gönderilmesini sağlamak,
I -Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
K -Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
L -Bölgesel veya ulusal sorunlarının çözümü amacı ile oluşturulacak Kent Konseyleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

MADDE 10- Çalışma İlkeleri
Karabük Kent Konseyi, örgütsel bağımsızlık temelinde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.
A- Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
B- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
C- Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, mevcut yapılı çevrenin niteliğinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve çevreye duyarlı kentsel mekanların oluşturulması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
D- Uluslar arası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
E- Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
F- Değişimi ve yenikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

MADDE 11- Kent Konseyi Organları
Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
A- Genel Kurul,
B- Yürütme Kurulu,
C- Meclisler ve çalışma grupları
D- Kent konseyi başkanı

MADDE 12- Genel Kurul
Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup yılda en az iki kez toplanır. Genel kurul kent konseyi başkanının başkanlığında kent konseyi üyelerinin katılımı ile toplanır.
Genel Kurul Toplantısı:
A- Olağan Toplantılar: Kent Konseyi yılda en az iki kere olağan olarak toplanır.
B- Olağanüstü Toplantılar: Kent Konseyi; Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan veya Konsey delegelerinin 1/3’inin yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.
Çalışma Yöntemi:
A- Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati , Gündem,Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır,. Delegelere en az 5 gün önceden duyurulur. Eklenecek gündem talepleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve gereken maddeleri gündeme ekler. Olağan Kent Konseyi Toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması, Delege tam sayısının 1/8’inin yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla olanaklıdır.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile delegelere ve halka duyurur, toplantılar halka ve basına açıktır.Ancak Yürütme Kurulunun teklifi ve genel kurulun oy çokluğu ile alınacak karar doğrultusunda basına ve halka kapalı toplantı yapabilir.
B-Temsilcilerin Yetki Belgesi: Kent Konseyi’nin her birleşiminde delegelerin imza atabilmeleri için imza sirküleri hazırlanır ve delegeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde delegelerden kimlik göstermeleri istenebilir.
C- Kararlar: Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır.
D- Görüşlerin ilanı
Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler uygun araçlarla kent konseyi başkanı tarafından kamuoyuna duyurulur.

MADDE 13- Kent Konseyi Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından seçilen en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kuruluna kent konseyi başkanı başkanlık eder. Yürütme Kurulu seçim sonrasında yapacağı toplantıda Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman’ı gizli oy açık sayım ile seçer. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent konseyi Başkanının çağrısı üzerine veya yürütme kurulu üye sayısının yarısının imzalı başvurusu üzerine toplanır.

MADDE 14- Kent konseyi başkanı
Kent konseyi başkanı ilgili yönetmelik esasları doğrultusunda seçilir. Kent konseyinin ve yürütme kurulunun başıdır. Üçüncü kişilere karşı Kent Konseyini temsil eder. Görev süresinin sonunda genel kurul tarafından tekrar seçilebilir.

MADDE 15 - Başkan Yardımcısı
Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın tüm görevlerini yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

MADDE 16- Yazman
Sekretarya aracılığıyla Kent Konseyinin iç işleyişini, yazışmalarını düzenler, yapar, arşivini tutar. Dış ilişkilerde ise Başkanın ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, başkanın ve başkan yardımcısının tüm görevlerini yazman yürütür. Bu durumda; yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

MADDE 17- Sayman
Kent Konseyi bütçesini hazırlar. Gelir ve gider kayıtlarını tutar. Başkanın, başkan yardımcısının ve yazmanın bulunmadığı zamanlarda, tüm görevleri sayman yürütür.

MADDE 18-Sekretarya Hizmetleri
Kent konseyinin sekretarya hizmetleri Karabük Belediyesi tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. Sekretarya Kent Konseyinin yazışmalarını düzenler, yapar, arşivini tutar. Sekretaryanın büro ve kırtasiye ihtiyaçları Karabük Belediyesince karşılanır.
Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Kent Konseyi başkanına ve genel sekretere karşı sorumludur.

MADDE 19-Genel sekreter
Genel sekreter Karabük belediye başkanı tarafından önerilen 3 aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. Genel sekreter başkana ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. Yürütme kurulunun toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Oy Kullanma yetkisi yoktur. Genel sekreterin görev süresi de yürütme kurulunun görev süresiyle aynıdır ancak Yürütme Kurulu üyelerinin 2/3 yazılı isteği ile görevine son verilebilir.

MADDE 20- Yürütme kurulunun Görevleri
A) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,
B) Amaçlar doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve Genel Kurulunun oluruna sunmak,
C) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak
D) Meclis ve Çalışma Guruplarının çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma gurubu kurmak,
E) Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
F) Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Yerel Yönetime sunmak ve uygulamayı izlemek. Yerel Yönetimlerin çalışmalarını takip etmek, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına katılmak.
G) Kent Konseyi bütçesini hazırlamak ve Bütçenin onaylanması için ilgili belediyeye sunmak.
H) Meclis ve çalışma gruplarında olağanüstü gayret ve başarı göstererek faydalı hizmetlerde bulunmuş kişi veya grupları ödüllendirmektir.

MADDE 21 -Çalışma Grupları
Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Karabük gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak kalıcı ve geçici çalışma gurupları kurulur. Her çalışma gurubu, en az 3 kişiden oluşur. Çalışma guruplarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvurup görev alabilirler. Çalışma guruplarının ve meclislerinin kurulmasına Yürütme Kurulu karar verir. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.
Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan çalışma gurupları üyelerinin çalışma gurupları üyeliği ve varsa Kent Konseyi delegeliği kendiliğinden düşer.
Çalışma gurupları kurulduktan sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçimini yaparak göreve başlarlar. Kararlarını oy çokluğu ile alır. İlk toplantıya kent konseyi başkanı çağırır ve başkanlık yapar. Kendi içindeki seçim sürecini gerçekleştirdikten sonra çalışma kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır.
Görevleri:
Çalışma gurupları, gelen talepleri inceleyerek rapora bağlar, konusu ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar. Yürütme Kuruluna çalışma raporu sunar. Komisyonlar, çalışmaları ile ilgili bilgileri en az 3 ayda bir Yürütme Kuruluna rapor olarak sunarlar.

MADDE 22- Diğer Hususlar
A- Kent Konseyi aldığı kararları İl Genel Meclisi veya Belediye Meclisine önerir ve (yapılacak etkinlikler için gerekebilecek) gerekli Meclis kararının çıkarılmasına çalışır. Kent konseyi kararlarının belediye meclisinde görüşülmesi ve il genel meclisinde görüşülmesi esnasında yürütme kurulu üyeleri bu toplantılara katılabilir.
B- Yürütme Kurulu; çalışma guruplarının yaptıkları çalışmaları ve kendi yaptığı çalışmaları yürütme kurulunda görüşerek uygun gördüğünde ilgili yerlere sunar. Ancak genel kurulun yaptığı ve karara bağladığı çalışmaları uygulanması için yürütme kurulunda tekrar görüşmeden Yerel Yönetimlere yazılı olarak doğrudan iletir. Uygulanmasını takip eder, Genel Kurula bu konuda rapor verir. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.
C- Kent Konseyi Merkezi İdarenin yapması gereken işler hakkında tavsiye kararı alır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu bu kararları yazılı olarak ilgili Merkezi Yönetime iletir. Uygulanmasını takip eder.
D- Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyinin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimi arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.
E- Karabük’te olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) kent Konseyi, var olan kriz merkezine etkin destek sağlar ve çalışır.
F- Karabük Kent Konseyi, ilgili konularla ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kuruluna sunar. Yürütme Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.
G- Çalışma grupları, yürütme kurulu ve genel kuruluda görüşülen konular ve sonuç raporları ile ilgili basını ve kamuoyunu bilgilendirme yetkisi kent konseyi başkanının sorumluluğundadır.

MADDE 23- Yönergenin Uygulanması
A- Bu yönerge, Karabük Kent Konseyinin Genel Kurulunda 30.09.2009 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
B- İş bu yönerge Karabük Kent Konseyi Başkanı tarafından yürütülür.
C- Bu yönergede eksik kalan kısımlar 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı resmi gazete ile değişiklik yapıldığı 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliği dikkate alınır.